tel: +48 790 331 828 / [email protected]

BADANIA GMIN

 

W latem oraz wczesną jesienią 2016 r., prowadzone były ogólnopolskie badania gmin, których głównym celem było zebranie informacji na temat procedury repatriacyjnej oraz adaptacji przyjeżdżających do Polski mieszkańców Kazachstanu o polskich korzeniach. Badania były skierowane gmin, które:

 

● nie przyjmowały do tej pory repatriantów i nie zamierzają tego robić – badano co wpłynęło na decyzję danej gminy, jakie są przeszkody i obawy związane z przyjęcie na teren gminy repatriantów;

 

● nie przyjmowały do tej pory repatriantów, ale są zainteresowane procesem repatriacji – badano oczekiwania gmin, obawy, problemy oraz to jakich dodatkowych informacji potrzebują;

 

● przyjęły repatriantów – badano w jaki sposób przebiegała procedura repatriacyjna w przypadku danych gmin, z jakimi problemami zetknęły się gminy, oraz jakie dobre praktyki zostały zastosowane.

 

Kwestionariusze ankiet rozesłano do gmin drogą elektroniczną. W celu usprawnienia kontaktu z urzędami, prowadzono także stały kontakt telefoniczny z odpowiednimi urzędnikami.

 

Na etapie prowadzenia badań ilościowych wybrano 5 gmin, w których przeprowadzono wywiady pogłębione z: ekspertem ds. repatriacji, przedstawicielem gminy, repatriantem, instytucją z otoczenia społecznego oraz przedstawicielem mieszkańców.

 

Na podstawie przeprowadzonych badań, opracowany został raport zawierający analizę wyników.

 

Wyniki uzyskane podczas prowadzonych badań, posłużyły do wypracowania rekomendacji dla repatriantów, gmin i instytucji publicznych, dotyczących procesu repatriacji i adaptacji osób przyjeżdżających do Polski. Na ich podstawie sformułowano praktyczne wskazówki dla osób planujących w najbliższej przyszłości rozpoczęcie procedury repatriacji.

 

Kliknij, aby pobrać raport z badań gmin

 

Mamy nadzieję, że publikacja raportu, która zbiegła się w czasie z pracami rządu nad nowym prawem repatriacyjnym będzie wartościowym zebraniem wiedzy na temat dotychczasowych szans i wyzwań stojących przed polskimi gminami oraz repatriantami.

 

Projekt „ABC repatrianta” był realizowany przez Instytut Wschodnich Inicjatyw dzięki dofinansowaniu Kancelarii Senatu RP w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za Granicą.